אינסטרוקציעס פֿאַר אַ ייִדישער צוקונפֿט
Code for a Yiddish future
זיך אָנשליסן / Get involved

פּראָיעקטן

אונדזער נײַע, אומזיסטע, QWERTYשע פֿאַר מאַק־אָ.ס. און פֿענצטער 10

Our free QWERTYish Yiddish keyboard for macOS and Windows 10

אַראָפּלאָד / Download

בלאָג

subscribe via RSS